Risico-analyse of second opinion

Risico-analyse planschade

Risico-analyse planschade

Voor bouwplannen waarbij een wijziging van het planologische regime noodzakelijk is, wordt door gemeenten veelal de eis gesteld dat een risico-analyse planschade wordt overlegd door de initiatiefnemer van het bouwplan. Zo kan vooraf inzicht worden verkregen in de mogelijke financiële gevolgen (economische uitvoerbaarheid van de planologische maatregel). Naar aanleiding van een dergelijke inventarisatie kan het plan vervolgens nog tijdig worden bijgesteld, dan wel kunnen maatregelen worden overwogen ter beperking van de planschade. Voorts kan de uitkomst van een risico-analyse planschade van belang zijn voor de exploitatiebegroting van het plan. Ten slotte kan met een overtuigend rapport een minnelijk overleg worden gevoerd met potentieel getroffenen zodat eventuele bezwaren tijdig kunnen worden weeggenomen. Uiteindelijk is iedereen gebaat met rechtszekerheid.

Het is dus van belang dat er tijdig inzicht is in de gevolgen van een eventuele planologische wijziging. Met een gedegen planschade risico-analyse kan Van Iersel Juridisch Advies binnen een termijn van 4-6 weken na opdrachtverstrekking de risico’s voor u al in een vroeg stadium in beeld brengen.

Ik kan u een dergelijke rapportage al aanbieden voor een prijs van € 1.000,-- ex btw. De prijs is afhankelijk van de complexiteit van het dossier en de afstand tot Zeist.

Risico-analyse planschade

Second opinion

Second opinion planschade

Regelmatig komt het voor dat er twijfels rijzen bij de deugdelijkheid van een advies.
Is de procedure correct gevolgd?
Is het recht wel juist toegepast?
Is de planschade niet te hoog of juist te laag vastgesteld?

Nadat eenmaal onherroepelijk is beslist in een planschade-procedure vervalt de mogelijkheid voor u om zich tegen de uitkomst te verzetten. Indien u dus twijfelt dient er tijdig actie te worden ondernomen.

Ik kan voor u een second opinion planschade uitvoeren. Indien ik van mening ben dat het betreffende rapport goed in elkaar steekt zal ik het ook zeggen. Ik zal u alleen bijstaan indien ik een goede kans zie om tot een ander resultaat te komen. En dat hoort ook bij de integriteit van een planschade-adviseur.

Ik krijg vele aanvragen om concept-planschade rapporten te beoordelen. Ik ben daarom genoodzaakt om hiervoor kosten in rekening te brengen. Ik reken voor deze quick-scan een vast tarief van € 195,-- ex btw. Dit bedrag dient vooraf te worden voldaan en is niet afhankelijk van het resultaat van het onderzoek. Indien ik dus tot de conclusie kom dat verzet niet zinvol is, bent u uw investering kwijt. Maar dan kunt u ook met een gerust hart in de zaak berusten.

Als het concept rapport echter wezenlijke tekortkomingen vertoont, moet u actie ondernemen. Het is niet altijd verstandig om in de zienswijze-fase meteen een second opinion planschade te overleggen. Soms kunt u hiermee beter even wachten tot de fase waarin u bezwaar kunt indienen tegen het collegebesluit op uw aanvraag om vergoeding van planschade. Welke strategie het beste voor u is zal ik in overleg met u bespreken.

Voor de te kiezen strategie, het inbrengen van zienswijzen en de second opinion planschade zelf zal ik een offerte op maat voor u maken. Mijn uurtarief bedraagt € 125,-- ex btw. De prijs voor een second opinion planschade is onder andere afhankelijk van de noodzaak om een nieuwe taxatie te verrichten (waarvoor een opname ter plaatse noodzakelijk is) en de complexiteit van het dossier. U kunt denken aan een prijs van ca. € 1.250,-- ex btw.

 

Second opinion

Zoekt u een interim jurist grondzaken? Zie www.tijdelijkjurist.nl